Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Търговия, растеж и световни дела - Търговската политика като ключов елемент на стратегията на ЕС 2020 - {SEC(2010 1268}{SEC(2010) 1269}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Trade, Growth and World Affairs - Trade Policy as a core component of the EU's 2020 strategy - {SEC(2010 1268}{SEC(2010) 1269}
Дата на документа: 09/11/2010
№ на документ: COM(2010) 612
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Търговия
Kомисии
Връзки
Текстове