Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Доклад относно напредъка постигнат в Европейската глобална стратегия 2006-2010 година, Придружаващ документа към СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Търговия, растеж и световни дела - Търговската политика като ключов елемент на стратегията на ЕС 2020 - {COM(2010) 612}{SEC(2010) 1269}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Report on progress achieved on the Global Europe strategy, 2006-2010 Accompanying document to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Trade, Growth and World Affairs - Trade Policy as a core component of the EU's 2020 strategy - {COM(2010) 612}{SEC(2010) 1269}
Дата на документа: 09/11/2010
№ на документ: SEC(2010) 1268
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Търговия
Kомисии
Връзки
Текстове