Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ, КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ И ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА - Заключения от петия доклад за икономическото, социалното и териториалното сближаване: бъдещето на политиката на сближаване - {SEC(2010) 1348 окончателен}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE, THE COMMITTEE OF THE REGIONS AND THE EUROPEAN INVESTMENT BANK - Conclusions of the fifth report on economic, social and territorial cohesion: the future of cohesion policy - {SEC(2010) 1348 final}
Дата на документа: 09/11/2010
№ на документ: COM(2010) 642
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Регионална политика
  • Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности
Kомисии
Връзки
Текстове