Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ Приоритети за енергийна инфраструктура за 2020 г. и по-нататък — план за интегрирана европейска енергийна мрежа - {SEC(2010) 1395 окончателен}{SEC(2010) 1396 окончателен}{SEC(2010) 1398 окончателен}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Energy infrastructure priorities for 2020 and beyond - A Blueprint for an integrated European energy network - {SEC(2010) 1395 final}{SEC(2010) 1396 final} {SEC(2010) 1398 final}
Дата на документа: 17/11/2010
№ на документ: COM(2010) 677
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Енергетика
Kомисии
Връзки
Текстове