Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно атаките срещу информационните системи и за отмяна на Рамково решение 2005/222/ПВР на Съвета - {SEC(2010) 1122 final}{SEC(2010) 1123 final}
Заглавие на английски: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on attacks against information systems and repealing Council Framework Decision 2005/222/JHA - {SEC(2010) 1122 final}{SEC(2010) 1123 final}
Дата на документа: 30/09/2010
№ на документ: COM(2010) 517
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове