Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - РЕЗЮМЕ НА ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО придружителен документ към предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно атаките срещу информационните системи и за отмяна на Рамково решение 2005/222/ПВР на Съвета - {COM(2010) 517 final}{SEC(2010) 1122 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT Accompanying document to the Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on attacks against information systems, and repealing Council Framework Decision 2005/222/JHA - {COM(2010) 517 final}{SEC(2010) 1122 final}
Дата на документа: 30/09/2010
№ на документ: SEC(2010) 1123
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове