Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - „Младежта в движение“ : Упътване за правата на мобилните студенти в Европейския съюз Придружаващ документа към СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - „Младежта в движение“ - Инициатива за разгръщане на потенциала на младите хора с цел постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в Европейския съюз - {COM(2010) 477 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Youth on the Move: A Guide to the Rights of Mobile Students in the European Union Accompanying document to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Youth on the Move An initiative to unleash the potential of young people to achieve smart, sustainable and inclusive growth in the European Union - {COM(2010) 477 final}
Дата на документа: 15/09/2010
№ на документ: SEC(2010) 1047
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Образование и култура
Kомисии
Връзки
Текстове