Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ДОКУМЕНТ ПРИДРУЖАВАЩ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно прилагането на член 105 и следващите членове от Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на мерките за подобряване на условията за производство и предлагане на пазара на пчелни продукти - COM(2010)267
Заглавие на английски: Document de travail des services de la Commission - Document accompagnant le rapport de la Commission au Conseil et au Parlement europeen sur l'application des articles 105 et suivants du reglement (CE) n° 1234/2007 du Conseil relatif aux actions visant a ameliorer les conditions de la production et de la commercialisation des produits de l'apiculture - COM(2010)267
Дата на документа: 28/05/2010
№ на документ: SEC(2010) 655
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Земеделие и развитие на селските райони
Kомисии
Връзки
Текстове