Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ - Доклад за дейността на EURES за периода 2006—2008 г., представен от Комисията в съответствие с член 19, параграф 3 от Регламент (ЕИО) № 1612/68 - „Към единен европейски пазар на труда: приносът на EURES“
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE - EURES Activity Report 2006 – 2008 presented by the Commission in accordance with Article 19 (3) of Regulation (EEC) No 1612/68 - "Towards a single European labour market: the contribution of EURES"
Дата на документа: 13/12/2010
№ на документ: COM(2010) 731
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности
Kомисии
Връзки
Текстове