Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 294, параграф 6 от Договора за функционирането на Европейския съюз относно позицията на Съвета с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1905/2006 за създаване на финансов инструмент за сътрудничество за развитие (първоначално предложение на Комисията „изменения относно придружаващи мерки за сектора на бананите (ПМБ)“, COM(2010)102)
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT pursuant to Article 294(6) of the Treaty on the Functioning of the European Union concerning the Council position on the adoption of a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 1905/2006 establishing a financing instrument for development cooperation (original Commission proposal 'BAM amendments', COM(2010)102)
Дата на документа: 13/12/2010
№ на документ: COM(2010) 787
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Развитие и отношения със страните от АКТ
Kомисии
Връзки
Текстове