Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 294, параграф 6 от Договора за функционирането на Европейския съюз относно позицията на Съвета с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1934/2006 на Съвета относно създаването на финансов инструмент за сътрудничество с индустриализирани и други страни и територии с висок доход
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT pursuant to Article 294(6) of the Treaty on the Functioning of the European Union concerning the position of the Council on the adoption of a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 1934/2006 establishing a financing instrument for cooperation with industrialised and other high-income countries and territories
Дата на документа: 13/12/2010
№ на документ: COM(2010) 786
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Външни отношения
Kомисии
Връзки
Текстове