Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Европейският план за действие за електронно управление през периода 2011—2015 г. - Оползотворяване на ИКТ за подпомагане на интелигентно, устойчиво и новаторско управление - SEC(2010) 1539 окончателeн
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - The European eGovernment Action Plan 2011-2015 - Harnessing ICT to promote smart, sustainable & innovative Government - SEC(2010) 1539 final
Дата на документа: 15/12/2010
№ на документ: COM(2010) 743
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Информационно общество
Kомисии
Връзки
Текстове