Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за отмяна на Регламент (ЕИО) № 429/73 за определяне на специални разпоредби, приложими при вноса в Общността на определени стоки, предмет на Регламент (ЕИО) № 1059/69 с произход от Турция, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 215/2000 за подновяване за 2000 година на мерките по Регламент (ЕО) № 1416/95 за установяване на някои отстъпки под формата на тарифни квоти на Общността през 1995 г. за определени преработени селскостопански продукти
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL repealing Regulation (EEC) No 429/73 making special provisions for imports into the Community of certain goods coming under Regulation (EEC) No 1059/69 and originating in Turkey and Regulation (EC) No 215/2000 renewing for 2000 the measures laid down in Regulation (EC) No 1416/95 establishing certain concessions in the form of Community tariff quotas in 1995 for certain processed agricultural products
Дата на документа: 16/12/2010
№ на документ: COM(2010) 756
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Предприятия и промишленост
Kомисии
Връзки
Текстове