Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОБОБЩЕНИЕ НА ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО Придружаващ документ към Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за определяне на технически изисквания за преводите и директните дебити в евро и за изменение на Регламент (ЕО) № 924/2009 - (Текст от значение за ЕИП) - SEC(2010) 1584 окончателeн SEC(2010) 1585 окончателeн COM(2010) 775 окончателeн
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT Accompanying document to the Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing technical requirements for credit transfers and direct debits in euros and amending Regulation (EC) No 924/2009 - (Text with EEA relevance) - SEC(2010) 1584 final SEC(2010) 1585 final COM(2010) 775 final
Дата на документа: 16/12/2010
№ на документ: SEC(2010) 1583
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове