Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА към СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Стратегия на Европейския съюз за региона на река Дунав - Обобщение на оценката на въздействието - {SEC(2010) 1490 окончателeн}{SEC(2010) 1489 окончателeн}{COM(2010) 715 окончателeн}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Impact Assessment Summary Accompanying the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - European Union Strategy for the Danube Region - {COM(2010) 715 final}{SEC(2010) 1489 final}{SEC(2010) 1490 final}
Дата на документа: 08/12/2010
№ на документ: SEC(2010) 1491
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Регионална политика
Kомисии
Връзки
Текстове