Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ относно изпълнението от страна на държавите-членки на Директива 2003/88/ЕО („Директивата за работното време“) - {SEC(2010) 1611 окончателeн}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on implementation by Member States of Directive 2003/88/EC (‘The Working Time Directive’) - {SEC(2010) 1611 final}
Дата на документа: 21/12/2010
№ на документ: COM(2010) 802
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности
Kомисии
Връзки
Текстове