Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ относно постигнатите резултати и за качествените и количествените аспекти на изпълнението на Европейския бежански фонд за периода 2005?2007 г. (доклад, представен в съответствие с член 54, параграф 5 от Решение № 573/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 май 2007 г.)
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on the results achieved and on qualitative and quantitative aspects of implementation of the European Refugee Fund for the period 2005-2007
Дата на документа: 14/01/2011
№ на документ: COM(2011) 2
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове