Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Развиване на европейското измерение в спорта - SEC(2011) 68 окончателeн SEC(2011) 67 окончателeн SEC(2011) 66 окончателeн
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Developing the European Dimension in Sport - {SEC(2011) 66 final}{SEC(2011) 67 final}{SEC(2011) 68 final}
Дата на документа: 18/01/2011
№ на документ: COM(2011) 12
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове