Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОБОБЩЕНИЕ НА ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО Придружаващ документ към СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - „Развиване на европейското измерение в спорта“ - SEC(2011) 67 окончателeн SEC(2011) 66 окончателeн COM(2011) 12 окончателeн
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT Accompanying document to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Developing the European Dimension in Sport - COM(2011) 12 final SEC(2011) 66 final SEC(2011) 67 final
Дата на документа: 18/01/2011
№ на документ: SEC(2011) 68
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Образование и култура
Kомисии
Връзки
Текстове