Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Детайлен преглед на втория етап на консултацията със социалните партньори на европейско равнище съгласно член 154 от ДФЕС относно Преглед на Директивата за работното време, Придружаващ документа към СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Преглед на Директивата за работното време - (втори етап на консултацията със социалните партньори на европейско равнище съгласно член 154 от ДФЕС) - {COM(2010) 801 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - Detailed overview of the replies received from the social partners at European level to the first-phase consultation under Article 154 TFEU on Reviewing the Working Time Directive Accompanying document to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Reviewing the Working Time Directive - (Second-phase consultation of the social partners at European level under Article 154 TFEU) - {COM(2010) 801 final}
Дата на документа: 21/12/2010
№ на документ: SEC(2010) 1610
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности
Kомисии
Връзки
Текстове