Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - СТРАНИ ПО РАЗДЕЛИ & ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, Придружаващ документа към ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И ИКОНОМИЧЕСКИЯ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ - ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 2009 Г. ЗА ПРОГРАМА ФАР, ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ТУРЦИЯ, CARDS И ПРЕХОДНИЯ ФИНАНСОВ ИНСТРУМЕНТ - COM(2010) 793 final
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - COUNTRY SECTIONS & ADDITIONAL INFORMATION Accompanying document to the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE - 2009 ANNUAL REPORT ON PHARE, TURKEY PRE-ACCESSION INSTRUMENTS, CARDS AND THE TRANSITION FACILITY - COM(2010) 793 final
Дата на документа: 20/12/2010
№ на документ: SEC(2010) 1604
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Разширяване
Kомисии
Връзки
Текстове