Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА относно последващите мерки във връзка с решенията за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2007 г. (Обобщение) — Препоръки на Съвета, представени в съответствие с член 276 от Договора за ЕО, член 180б от Договора за Евратом и член 147 от Финансовия регламент, приложим за общия бюджет, и член 119, параграф 5 от Финансовия регламент за ЕФР
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL on the follow-up to 2007 Discharge Decisions (Summary) - Council Recommendations submitted pursuant to Article 276 of the EC Treaty, Article 180b of the Euratom Treaty, Article 147 of the Financial Regulation for the general budget and Article 119(5) of the EDF Financial Regulation {SEC(2009) 1700}
Дата на документа: 10/12/2009
№ на документ: COM(2009) 682
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Бюджет
Kомисии
Връзки
Текстове