Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Допълнителна информация за осъществяване на стратегията за разширяване и развиване на информационната система за вътрешния пазар (ИСВП) Текст от значение за ЕИП - Придружаващ документа към Съобщението относно по-доброто управляване на единния пазар чрез засилено административно сътрудничество: стратегия за разширяване и развиване на информационната система за вътрешния пазар (ИСВП) Текст от значение за ЕИП -(COM(2011) 75 final)
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - Background information related to the strategy for expanding and developing the Internal Market Information System (?IMI’) Accompanying document to the Communication on better governance of the Single Market through greater administrative cooperation: A strategy for expanding and developing the Internal Market Information System (?IMI’) Text with EEA relevance - (COM(2011) 75 final)
Дата на документа: 21/02/2011
№ на документ: SEC(2011) 206
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове