Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА относно прилагането на член 8 и съответните разпоредби на Директива 80/987/ЕИО на Съвета от 20 октомври 1980 г. за за сближаване на законодателствата на държавите-членки в областта на защита на работниците в случай на неплатежоспособност на техния работодател или компания за допълнително пенсионно осигуряване между компании, схеми извън законоустановените национални социално-осигурителни схеми
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT on implementation of Article 8 and related provisions of Council Directive 80/987/EEC of 20 October 1980 on the approximation of the laws of the Member States relating to the protection of employees in the event of the insolvency of their employer, concerning supplementary company or inter- company pension schemes outside the national statutory social security schemes
Дата на документа: 11/04/2008
№ на документ: SEC(2008) 475
Вид документ: Работен документ
Автор: Европейска комисия
Област
  • Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности
Kомисии
Връзки
Текстове