Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - КЪМ КОСМИЧЕСКА СТРАТЕГИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В УСЛУГА НА ГРАЖДАНИТЕ - SEC(2011) 381 окончателeн SEC(2011) 380 окончателeн
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - TOWARDS A SPACE STRATEGY FOR THE EUROPEAN UNION THAT BENEFITS ITS CITIZENS - SEC(2011) 381 final SEC(2011) 380 final
Дата на документа: 04/04/2011
№ на документ: COM(2011) 152
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове