Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ ОТ КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - ,,Интелигентни“ електроенергийни мрежи: от нововъведението към внедряването - {SEC(2011) 463 окончателeн}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Smart Grids: from innovation to deployment - {SEC(2011) 463 final}
Дата на документа: 12/04/2011
№ на документ: COM(2011) 202
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове