Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОПРЕДЕЛЕНИЕ, УСЛУГИ, ФУНКЦИИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ИНТЕЛИГИЕНТНИ МРЕЖИ, Придружаващ документа към СЪОБЩЕНИЕТО ОТ КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - ,,Интелигентни“ електроенергийни мрежи: от нововъведението към внедряването - COM(2011) 202 FINAL
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - DEFINITION, EXPECTED SERVICES, FUNCTIONALITIES AND BENEFITS OF SMART GRIDS Accompanying documents to COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Smart Grids: from innovation to deployment - COM(2011) 202 FINAL
Дата на документа: 12/04/2011
№ на документ: SEC(2011) 463
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове