Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно осъществяването на засилено сътрудничество в областта на създаването на единна патентна защита по отношение на приложимите разпоредби за превод - {COM(2011) 215 окончателен}{SEC(2011) 482 окончателен}{SEC(2011) 483 окончателен}
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection with regard to the applicable translation arrangements - {COM(2011) 215 final}{SEC(2011) 482 final}{SEC(2011) 483 final}
Дата на документа: 13/04/2011
№ на документ: COM(2011) 216
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Вътрешен пазар и услуги
Kомисии
Връзки
Текстове