Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ДО СЪВЕТА, ДО ИКОНОМИЧЕСКИЯ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И ДО КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Нашата застраховка живот, нашият природен капитал: стратегия на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г. - {SEC(2011) 540 окончателeн}{SEC(2011) 541 окончателeн}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Our life insurance, our natural capital: an EU biodiversity strategy to 2020 - {SEC(2011) 540 final}{SEC(2011) 541 final}
Дата на документа: 03/05/2011
№ на документ: COM(2011) 244
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове