Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - РЕЗЮМЕ НА ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО Във връзка със Предложението за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за прилагане на схема от общи тарифни преференции - {COM(2011) 241 окончателeн}{SEC(2011) 536 окончателeн}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on applying a scheme of generalised tariff preferences - {COM(2011) 241 final}{SEC(2011) 536 final}
Дата на документа: 10/05/2011
№ на документ: SEC(2011) 537
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Търговия
Kомисии
Връзки
Текстове