Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ДО СЪВЕТА, ДО ИКОНОМИЧЕСКИЯ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И ДО КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Утвърждаване на правата на жертвите в ЕС - {SEC(2011) 580 окончателeн}{SEC(2011) 581 окончателeн}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Strengthening victims' rights in the EU - {SEC(2011) 580 final}{SEC(2011) 581 final}
Дата на документа: 18/05/2011
№ на документ: COM(2011) 274
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове