Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Обобщение на оценката на въздействието - Във връзка със Съобщение на Комисията до Европейския парламент, до Съвета, до Икономическия и социален комитет и до Комитета на регионите - Утвърждаване на правата на жертвите в ЕС - {COM(2011) 274 окончателeн} {SEC(2011) 580 окончателeн}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - Executive summary of the Impact Assessment Accompanying the document Communication from the Commission to the Eurropean Parliament, to the Council, to the European economic and social Committee and to the Committee of the Regions - Strenghthening victim's rights in the EU - {COM(2011) 274 final}{SEC(2011) 580 final}
Дата на документа: 18/05/2011
№ на документ: SEC(2011) 581
Вид документ:
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове