Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, придружаващ ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за прилагането на Регламент (ЕО) № 814/2000 на Съвета относно информационните мерки в областта на Общата селскостопанска политика - {COM(2011) 294 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER accompanying the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation of Council Regulation (EC) No 814/2000 on information measures relating to the common agricultural policy - {COM(2011) 294 final}
Дата на документа: 24/05/2011
№ на документ: SEC(2011) 622
Вид документ: Работен документ на службите
Автор:
Област
  • Земеделие и развитие на селските райони
Kомисии
Връзки
Текстове