Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОБОБЩЕНИЕ НА ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО - Във връзка със Предложението за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно правоприлагането, осъществявано от митническите органи по отношение на правата върху интелектуалната собственост - {COM(2011) 285 окончателeн}{SEC(2011) 597 окончателeн}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT Accompanying document to the Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL concerning customs enforcement of intellectual property rights - {COM(2011) 285 final}{SEC(2011) 597 final}
Дата на документа: 24/05/2011
№ на документ: SEC(2011) 598
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Данъчно облагане и митнически съюз
Kомисии
Връзки
Текстове