Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪВМЕСТНО СЪОБЩЕНИЕ ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Нов отговор на промените в съседните държави - {SEC(2011) 637 окончателeн}{SEC(2011) 638 окончателeн}{SEC(2011) 639 окончателeн}{SEC(2011) 640 окончателeн}{SEC(2011) 641 окончателeн}{SEC(2011) 642 окончателeн}{SEC(2011) 643 окончателeн}{SEC(2011) 644 окончателeн}{SEC(2011) 645 окончателeн}{SEC(2011) 646 окончателeн} {SEC(2011) 647 окончателeн}{SEC(2011) 648 окончателeн}{SEC(2011) 649 окончателeн}{SEC(2011) 650 окончателeн}{SEC(2011) 651 окончателeн}{SEC(2011) 652 окончателeн}
Заглавие на английски: JOINT COMMUNICATION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - A new response to a changing Neighbourhood - {SEC(2011) 637 final}{SEC(2011) 638 final}{SEC(2011) 639 final}{SEC(2011) 640 final}{SEC(2011) 641 final} {SEC(2011) 642 final}{SEC(2011) 643 final}{SEC(2011) 644 final}{SEC(2011) 645 final}{SEC(2011) 646 final}{SEC(2011) 647 final}{SEC(2011) 648 final}{SEC(2011) 649 final} {SEC(2011) 650 final}{SEC(2011) 651 final}{SEC(2011) 652 final}
Дата на документа: 25/05/2011
№ на документ: COM(2011) 303
Вид документ: Работен документ
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове