Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ДО СЪВЕТА, ДО ИКОНОМИЧЕСКИЯ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И ДО КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ относно защитата на финансовите интереси на Европейския съюз чрез наказателното право и чрез административни разследвания Интегрирана политика за защита на парите на данъкоплатците - {SEC(2011) 621 окончателeн}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - On the protection of the financial interests of the European Union by criminal law and by administrative investigations - An integrated policy to safeguard taxpayers' money - {SEC(2011) 621 final}
Дата на документа: 26/05/2011
№ на документ: COM(2011) 293
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Данъчно облагане и митнически съюз
Kомисии
Връзки
Текстове