Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА до Европейския Парламент, Съвета, Европейския Икономически и Социален Комитет и Комитета на Регионите, Придружаващ документа към СЪОБЩЕНИЕ ОТ КОМИСИЯТА относно защитата на финансовите интереси на Европейския съюз чрез наказателното право и чрез административни разследвания Интегрирана политика за защита на парите на данъкоплатците - {COM(2011) 293 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Accompanying the document COMMUNICATION FROM THE COMMISSION On the protection of the financial interests of the European Uniton by criminal law and by administrative investigations: An integrated policy to safeguard taxpayers' money - {COM(2011) 293 final}
Дата на документа: 26/05/2011
№ на документ: SEC(2011) 621
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Данъчно облагане и митнически съюз
Kомисии
Връзки
Текстове