Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И ДО КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Годишен доклад относно Инструмента за стабилност през 2010 година - {SEC(2011) 1000 окончателeн}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - 2010 Annual Report on the Instrument for Stability - {SEC(2011) 1000 final}
Дата на документа: 16/08/2011
№ на документ: COM(2011) 494
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове