Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Обобщение на доклада за оценка на въздействието придружаваща Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на многогодишен план за запас от сьомга в Балтийския регион и за риболовните дейности по експлоатация на този запас - Този доклад обвързва само службите на Комисията, взели участие в изготвянето му, и не определя по никакъв начин окончателния вид на което и да е решение, което следва да бъде прието от Комисията - {COM(2011) 470 окончателeн}{SEC(2011) 987 окончателeн}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - Executive Summary of the Impact Assessment Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a multiannual plan for the Baltic salmon stock and the fisheries exploiting that stock - This report commits only the Commission departments involved in preparing it and in no way prejudges the final form of any decision to be taken by the Commission - {COM(2011) 470 final}{SEC(2011) 987 final}
Дата на документа: 12/08/2011
№ на документ: SEC(2011) 986
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове