Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Оценка на въздействието придружаваща документа към Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на многогодишен план за запас от сьомга в Балтийския регион и за риболовните дейности по експлоатация на този запас - ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО - План-график: 2008/MARE/035 - Този доклад обвързва само службите на Комисията, взели участие в изготвянето му, и не определя по никакъв начин окончателния вид на което и да е решение, което следва да бъде прието от Комисията - {COM(2011) 470 final}{SEC(2011) 986 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - Impact Assessment Accompanying the document Proposal for a REGULATION (EU) No …/… OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a multiannual plan for the Baltic salmon stock and the fisheries exploiting that stock - IMPACT ASSESSMENT - Agenda planning: 2008/MARE/035 - This report commits only the Commission departments involved in preparing it and in no way prejudges the final form of any decision to be taken by the Commission - {COM(2011) 470 final}{SEC(2011) 986 final}
Дата на документа: 12/08/2011
№ на документ: SEC(2011) 987
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове