Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Директива 64/432/ЕИО по отношение на компютърните бази данни, които са част от мрежите за надзор в държавите-членки
Заглавие на английски: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Directive 64/432/EEC as regards computer databases which are part of the surveillance networks in the Member States
Дата на документа: 30/08/2011
№ на документ: COM(2011) 524
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове