Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОБОБЩЕНИЕ НА ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО придружаваща предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за установяване на система на Общността за регистрация на превозвачи на радиоактивни материали - {COM(2011) 518 окончателeн}{SEC(2011) 1006 окончателeн}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a COUNCIL REGULATION establishing a Community system for registration of carriers of radioactive materials - {COM(2011) 518 final}{SEC(2011) 1006 final}
Дата на документа: 30/08/2011
№ на документ: SEC(2011) 1005
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове