Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно гаранциите, които се покриват от общия бюджет Състояние към 31 декември 2010 г. - {SEC(2011) 1011 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on guarantees covered by the general budget Situation at 31 December 2010 - {SEC(2011) 1011 окончателeн}
Дата на документа: 31/08/2011
№ на документ: COM(2011) 528
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове