Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, Придружаващ документа към ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И ДО КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ относно прилагането на Препоръка на Съвета от 24 септември 1998 г. относно защитата на непълнолетните лица и на човешкото достойнство и на Препоръка на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно защитата на непълнолетните лица и на човешкото достойнство, и на правото на отговор по отношение на конкурентоспособността на европейската индустрия за аудиовизуални и онлайн информационни услуги -ЗАКРИЛА НА ДЕЦАТА В ЦИФРОВИЯ СВЯТ - {COM(2011) 556 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on the application of the Council Recommendation of 24 September 1998 concerning the protection of minors and human dignity and of the Rocommendation of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 on the protection of minors and human dignity and on the right of reply in relation to the competitiveness of the European audiovisual and online information services industry - PROTECTING CHILDREN IN THE DIGITAL WORLD - {COM(2011) 556 final}
Дата на документа: 13/09/2011
№ на документ: SEC(2011) 1043
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Информационно общество
Kомисии
Връзки
Текстове