Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ ОТ КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ДО СЪВЕТА, ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И ДО КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Партньорство в областта на научните изследвания и иновациите - {SEC(2011) 1072 окончателeн}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Partnering in Research and Innovation - {SEC(2011) 1072 final}
Дата на документа: 21/09/2011
№ на документ: COM(2011) 572
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Изследвания
  • Информационно общество
Kомисии
Връзки
Текстове