Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Защита на финансовите интереси на Европейския съюз — Борба с измамите — Годишен доклад за 2010 г. - {SEC(2011) 1107 окончателeн}{SEC(2011) 1108 окончателeн}{SEC(2011) 1109 окончателeн}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Protection of the European Union's financial interests-Fight against fraud-Annual Report 2010 - {SEC(2011) 1107 final}{SEC(2011) 1108 final}{SEC(2011) 1109 final}
Дата на документа: 29/09/2011
№ на документ: COM(2011) 595
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Борба с измамите
Kомисии
Връзки
Текстове