Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Прилагане на член 325 на държавите членки през 2010 година, Придружаващ документа към ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Защита на финансовите интереси на Европейския съюз — Борба с измамите — Годишен доклад за 2010 г. - {COM(2011) 595 final}{SEC(2011) 1108 final}{SEC(2011) 1109 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - Implementation of the article 325 by the Member States in 2010 Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND TO THE COUNCIL - Protection of the financial interests - fight against fraud - Annual report 2010 - {COM(2011) 595 final}{SEC(2011) 1108 final} {SEC(2011) 1109 final}
Дата на документа: 29/09/2011
№ на документ: SEC(2011) 1107
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Борба с измамите
Kомисии
Връзки
Текстове