Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Статистическа оценка на нередностите - Собствени ресурси, Земеделие, Кохезионна политика, Предприсъединителни фондове и очаквания - 2011 г., Придружаващ документа към Доклад на Комисията относно Защита на финансовите интереси на Европейския съюз — Борба с измамите — Годишен доклад за 2010 г. - {COM(2011) 595 final}{SEC(2011) 1107 final}{SEC(2011) 1109 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - Statistical Evaluation of Irregularities- Own Resources, Agriculture, Cohesion Policy, Pre-Accession Funds and Direct Expenditure -Year 2011 Accompanying document to the Report from the Commission on the protection of the European Union’s financial interests and the fight against fraud – 2010 - {COM(2011) 595 final}{SEC(2011) 1107 final}{SEC(2011) 1109 final}
Дата на документа: 29/09/2011
№ на документ: SEC(2011) 1108
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Борба с измамите
Kомисии
Връзки
Текстове