Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ ОТ КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ДО СЪВЕТА, ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И ДО КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Пътна карта за ефективно използване на ресурсите в Европа - {SEC(2011) 1067 окончателeн}{SEC(2011) 1068 окончателeн}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Roadmap to a Resource Efficient Europe - {SEC(2011) 1067 final}{SEC(2011) 1068 final}
Дата на документа: 20/09/2011
№ на документ: COM(2011) 571
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове