Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно специални разпоредби по отношение на Европейския фонд за регионално развитие и целта „Инвестиции за растеж и работни места“ и за отмяна на Регламент (EО) № 1080/2006 - {SEC(2011) 1138 окончателeн}{SEC(2011) 1139 окончателeн}
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on specific provisions concerning the European Regional Development Fund and the Investment for growth and jobs goal and repealing Regulation (EC) No 1080/2006 - {SEC(2011) 1138 final}{SEC(2011) 1139 final}
Дата на документа: 06/10/2011
№ на документ: COM(2011) 614
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Регионална политика
Kомисии
Връзки
Текстове